ចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយករបាយករណ៍ទាំងមូល

 

 

 

ចំនួនអ្នកស្លាប់តាមផ្លូវជាតិ​ប្រភេទមួយ​ខ្ទង់ ( ២០១០-២០១១)